RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim; Rajsko ul. Edukacyjna 9, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agatę Michalską.

 

2. Po 25.05.2018r. w placówce powołany zostanie Inspektor Ochrony Danych Osobowych – z którym będą Państwo mogli skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – iod@kancelariapaliwoda.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO:

- w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO),

-  w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę (kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w toku załatwiania Pani/Pana sprawy i  mogą być przekazane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

5. Jako Administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach możemy powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:

- Urząd Gminy Oświęcim,

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,

- inni administratorzy współpracujący z placówką (np. szkoły, przedszkola, organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń)

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce.  

 

Dyrektor CUW

/-/ Agata Michalska