Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

awans zawodowy nauczyciela - strona 14 - Portal Oświatowy

 

Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż i spełnia wymagania formalne określone w ustawie Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, składa wniosek do Wójta Gminy Oświęcim o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Po przeprowadzeniu analizy formalnej wniosku organ powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Oświęcim.

Najpierw zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego a następnie przeprowadza egzamin. Nauczyciel prezentuje swój dorobek zawodowy, wiedzę i umiejętności oraz odpowiada na pytania członków komisji. Z przebiegu pracy komisji sporządza się protokół. Po zakończeniu prac komisji nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. W przypadku zdania egzaminu nauczycielowi wydaje się akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje Wójt Gminy Oświęcim.

 

Wymagane dokumenty dla nauczyciela ubiegającego się o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (wzór - załącznik nr 1).
  2. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) poświadczone przez dyrektora za zgodność z oryginałem
  3. Kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola: (załącznik nr 2)
   1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół w których nauczyciel odbywał staż,
   2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9 d ust. 5 oraz art. 9 f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.
  5. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.
  6. Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.

Ważne!
1. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/przedszkola na każdej stronie.
2. Dyplomy, świadectwa kserujemy dwustronnie (tj. dwie strony na jeden kartce papieru).
3. Prosimy o sprawdzenie, czy aby napewno dyplom jest przez Państwa podpisany.
3. W przypadku zmiany nazwiska konieczne jest załączenie kopii odpisu aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zmiany nazwiska, poświadczony przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim
ul. Edukacyjna 9, Rajsko
32-600 Oświęcim

Dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz wymaganymi dokumentami do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję do dnia 31 grudnia danego roku.
W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach organ wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie 14 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powiadamiany jest nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
Dopuszcza się możliwość skrócenia okresu zawiadomienia o terminie przeprowadzenia egzaminu za pisemną zgodą wnioskodawcy (wzór – załącznik nr 3)

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)
   

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.