Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

LP.

Zakres działania

Realizujący działania wynikające z art. 6

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie Zespołu ds. dostępności i podanie do publicznej wiadomości pracowników CUW

- Dyrektor CUW

- Zamieszczenie informacji na BIP,

- stronie internetowej CUW

- tablica ogłoszeń CUW,

- dostarczenie drogą elektroniczną materiałów szkoleniowych  pracownikom CUW

Do 31.12.2020 r.

2.

Analiza wymagań parametrów budynku w którym mieści się  CUW do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

- Zespół ds. dostępności

- przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z  zapisów art. 6 ustawy

Do 31.03.2021 r.

3.

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, w celu omówienia lokalizacji pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami

- Zespół ds. dostępności

- przegląd stanu budynku SP Rajsko,

- przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z  zapisów art. 6 ustawy

Do 31.03.2021 r.

4.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

- Zespół ds. dostępności

- opracowanie planu działania przez Zespół ds. dostępności,

- zamieszczenie informacji na BIP,

- stronie internetowej CUW

- tablica ogłoszeń CUW,

- przekazanie mailowo informacji  pracownikom CUW

Do 31.03.2021 r.

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

- architektonicznym,

- cyfrowym

- informacyjno - komunikacyjnym

- Zespół ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości i na stronie  internetowej BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z  zapisów art. 6 ustawy

Realizacja przez cały okres działania
(etapami)

6.

Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z  zapisów art. 11 ustawy

- Zespół ds. dostępności

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora CUW w Rajsku i podanie raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP

Do 31.03.2021 r.

7.

Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rajsku

- Zespół ds. dostępności

Przygotowanie w okresie wakacyjnym:

1. miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami,

2. pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami,

3. oznaczenia miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami,

4. organizowanie stanowiska z lupą, lampą,

5. zamieszczenie informacji o sposobach komunikowania się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Lipiec- sierpień 2021

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został sporządzony przez Zespół ds. dostępności w składzie:

- Monika Walus - Koordynator ds. dostępności,

- Magdalena Kwiecień - członek Zespołu.