Deklaracja Dostępności

 

Wstęp deklaracji

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cuw.gminaoswiecim.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 33 842 95 60, +48 842 95 64
Fax: +48 33 842 95 60
E-mail: cuw@cuwgminaoswiecim.pl
Adres korespondencyjny: ul. Edukacyjna 9 Rajsko,  32-600 Oświęcim

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • Zamieszczone nagrania nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 04.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powołano Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

  1. Monika Walus – Koordynator ds. dostępności
  2. Magdalena Kwiecień – Członek

e-mail: cuw@cuw.gminaoswiecim.pl
Telefon: + 48 33 842 95 64

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, które mieści się na parterze Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11.

 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy.

 

Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

 

Budynek posiada toaletę z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście drzwiami dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

 

Brak windy.

 

Brak możliwości korzystania z języka migowego na miejscu.

 

Aplikacje mobilne - brak