Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 24 500,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupią nowoczesny sprzęt wynosi 122 500,00 zł.

 

 

W Programie biorą udział:

Szkoła Podstawowa w Babicach,

Szkoła Podstawowa w Brzezince,

Szkoła Podstawowa w Grojcu,

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej,

Szkoła Podstawowa w Rajsku

Szkoła Podstawowa we Włosienicy,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach.

 

Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby szkoła mogła otrzymać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnego wyposażenia, musiała spełnić określone wymagania m.in. posiadać dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz jeden punkt dostępowy do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także w czasie wolnym. Ponadto na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musiała posiadać co najmniej jeden przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych oraz  router i salę lekcyjną z dostępem do Internetu.

 

Kwota dofinansowania dla jednej szkoły to 14 tys. złotych pochodzących z Województwa Małopolskiego, przy czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli 3500 zł. Nowoczesny sprzęt umożliwi podniesienie kompetencji  uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.