DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ważne:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy właściwej, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy właściwej, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Źródło pochodzenia środków :
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Oświęcim, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz po wnikliwej analizie dołączonych przez pracodawcę dokumentów.

Decyzja administracyjna wydawana jest zgodnie z art.107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm).

 

Termin składania dokumentów:

Zgodnie z art. 122 ust.6,7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019r., poz.1148 z późn.zm.) dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Poniżej przedstawiamy link do szczegółowych zasad dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,a,1671231,dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.html

 

Opracował: Violetta Korczyk - Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

Tagi