Projekt "Jeżdżę z głową" edycja 2020

Projekt Jeżdżę z głową „współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 24/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09 stycznia 2020r. Projekt „Jeżdżę z głową” został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

 

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2020

 Realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim w ramach zadania

pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

 

 

Beneficjent:

GMINA OŚWIĘCIM

 

Realizator:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:              

„Jeżdżę z głową” edycja 2020

 

Czas realizacji:

17.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

 

Ostateczny koszt:

46 284,66 zł

 

Źródło finansowania:  

45,59 %               -              Województwo Małopolskie

54,41 %               -              środki własne Gminy Oświęcim

 

Kwota dofinansowania:

21 100,00 zł       -             Województwo Małopolskie

Opis projektu:

Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III i IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

W projekcie wzięło udział 67 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim.

Zajęcia nauki jazdy na nartach były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na Stacji Narciarskiej Małe Ciche Sp. z o. o., Małe Ciche 73c, 34 – 531 Murzasichle.

Celem realizacji projektu było:

  • zdobycie umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach;
  • wzrost bezpieczeństwa, poprzez edukacjęw zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków czy tras narciarskich oraz nawy jazdy w kasku;
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
  • upowszechnianie kultury fizycznej uczniów, służące mi.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.

 

Zostało utworzonych 7 grup szkoleniowych (po 8 - 10 osób w grupie). Jeden kurs jazdy na nartach trwał 20 godzin (na każdą grupę) po 60 minut. Prowadzony był przez pięć dni po 4 godziny dziennie. Łącznie zrealizowano 140 godzin nauki jazdy na nartach.

Każda z grup miała do dyspozycji jednego instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia i licencje zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem do tego typu zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego.

Dodatkowo uczniowie mieli zapewnioną opiekę 5 nauczycieli oraz kierownika „Białej Szkoły” posiadającego odpowiednie uprawnienia do zarządzania wypoczynkiem dzieci i młodzieży

 

Harmonogram wykonania projektu z podaniem daty dziennej każdej zrealizowanej lekcji nauki na nartach.

 

Projekt „Jeżdżę z głową” był realizowany w dniach: 17.01.2020 r.- 31.03.2020 r.

 

Szkolenie wszystkich grup rozpoczęło się w dniu 24.02.2020r. o godzinie 12:00 godzinnym wykładem na temat: zasad bezpiecznego korzystania i zachowania się na stoku i trasach narciarskich, zagrożeń na stokach i sposobów ich zapobiegania oraz zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu narciarskiego. Szkolenie prowadził wykwalifikowany, doświadczony trener nauki jazdy na nartach. Następnie uczniowie zostali podzieleni przez instruktorów na 7 grup szkoleniowych (po 8-10 osób grupie). Pierwsze 4 grupy uczestników Projektu „Jeżdżę z głową” udały się na stok do wypożyczalni Stacji Narciarskiej „Małe Ciche 73c”, gdzie uczniowie dopasowali sprzęt narciarski oraz oswoili się z nim, ucząc się zachowywać równowagę na nartach. Spędzili na stoku czas od godz. 13:00 do godz. 16:00. Pozostałe 3 grupy realizowały powyższe zadania na stoku w godz. od 16:00 do 19:00. Reasumując - pierwszego dnia dzieci zrealizowały założony cel Programu poprzez udział w wykładzie pt. zasady bezpiecznego korzystania i zachowania się na stoku i trasach narciarskich, zagrożeń na stokach i sposobów ich zapobiegania oraz zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu narciarskiego (1 godzina) oraz dobranie sprzętu narciarskiego i naukę równowagi na nartach (3 godziny).

W trakcie kolejnych 4 dni (od 25.02.2020r. do 28.02.2020r.) nauka jazdy na nartach prowadzona była nadal na stoku narciarskim „Małe Ciche” i trwała po 4 godziny dziennie. W tych dniach od godz. 9:00 do godz. 13:00 jeździły na nartach 4 grupy po 8-10 uczniów grupie, kolejne 3 grupy po 8-10 uczniów w grupie uczyły się jazdy na nartach  w godzinach od 14:00 do 18:00.

Każda grupa była szkolona przez jednego instruktora-trenera nauki jazdy na nartach.

 

Zakładane rezultaty realizacji:

 

W wyniku realizacji Projektu „Jeżdżę z głową”  w grupie 67 uczniów klas III i IV szkól podstawowych zostały osiągnięte następujące rezultaty:

  • zdobycie umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach;
  • wzrost bezpieczeństwa, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stokówi tras narciarskich oraz zdobycie nawyku jazdy w kasku;
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • zachęcenie uczniów do aktywnych form spędzania wolnego czasu;
  • poznanie przez uczniów zagrożeń na stokach i sposób ich zapobiegania.

 

Projekt zrealizowano w liczbie 67 uczestników/ uczniów klas III i IV szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Oświęcim, którzy nie potrafili jeździć na nartach. Nauka odbywała się w małych grupach 8-10 osobowych na bezpiecznym stoku narciarskim: Stacja Narciarska „Małe Ciche” Sp. z o. o., Małe Ciche 73c, 34 – 531 Murzasichle, pod okiem instruktora nauki jazdy na nartach. Wszyscy uczestnicy Projektu „Jeżdżę z głową  edycja 2020” zdobyli podstawowe umiejętności  i postawę poprawnej techniki jazdy na nartach. Nieodłącznym elementem zajęć były działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich oraz wyrobienia nawyku jazdy w kasku. Nabyte w ten sposób umiejętności przedłożyły się na poprawne zachowanie uczniów na stokach narciarskich.

Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji  zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w kursie umożliwiło uczniom poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, zahartowało ich organizm oraz nauczyło samodzielności i wytrwałości. Młodzież zachęcona została do aktywnego spędzania wolnego czasu na stoku narciarskim. Sportowa rywalizacja była okazją do wyłonienia sportowych talentów wśród uczniów. Projekt przyczynił się do integracji społecznej  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.

Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych gminy oraz szkół relacjonujące Projekt, będzie okazją do promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 

W trakcie realizacji zajęć nauki jazdy na nartach banner promujący Projekt „Jeżdżę z głową” był umieszczony na Stacji Narciarskiej Małe Ciche 73c, czyli w miejscu realizacji Projektu. Ponadto na stronie internetowej Gminy Oświęcim oraz Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - realizatora Projektu, zamieszczane były na bieżąco informacje i zdjęcia promujące Projekt. Szkoły podstawowe z terenu Gminy Oświęcim biorące udział w Projekcie również zajęły się promocją poprzez umieszczanie, na swoich stronach internetowych jak również na stronie FB, informacji             o realizacji Projektu (zdjęć, filmików). W każdym materiale promocyjnym zamieszczana była informacja, że Projekt nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”, był dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W celach promocji Projektu wykonano również 10 plakatów, które zostały zamieszczone w widocznych miejscach na tablicach informacyjnych szkół podstawowych biorących udział w Projekcie, a także w Gminie Oświęcim. 

Gmina Oświęcim również zadbała o promocję przedsięwzięcia Województwa Małopolskiego dotyczącego Projektu „Jeżdżę z głową”, umieszczając informacje o Projekcie na swojej stronie internetowej oraz promocji w Gazecie Krakowskiej i na stronie FB.

Na zakończenie Projektu „Jeżdżę z głową edycja 2020” - na stronach internetowych: Gminy Oświęcim, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, jak również szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim – zamieszczono podziękowania za współfinansowanie oraz prawidłową realizację Projektu.

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy Projektu „Jeżdżę z głową” edycja: 2020

 

Opracowała: Zastępca Dyrektora CUW - mgr  Violetta Korczyk

Zatwierdziła: Dyrektor CUW - mgr Agata Michalska

 

 

 

 

Tagi