Projekt – e-Xtra Kompetentni Kompetentni – pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

Projekt – e-Xtra Kompetentni – pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim” Działanie 3.1. „działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020

 

Projekt – e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Beneficjent:

GMINA OŚWIĘCIM

 

Realizator:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:              

e-Xtra Kompetentni

 

Czas realizacji:

01.09.2018r. do 30.11.2019r.

 

Ostateczny koszt:

 

136 879,73 zł

Tytuł grantu:

 

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim

Numer grantu

I data zawarcia umowy:

23/EK/06/2018

30.08.2018r.

Źródło finansowania:  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Dane identyfikacyjne operatora

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Kwota grantu:

147 763,00 zł    100%

 

Opis projektu:

Przeprowadzone szkolenia

Zaplanowano szkolenia bez wskazania kategorii, w liczbie 22 szkoleń. Nie określono także ilości szkoleń dla poszczególnych modułów. Uważamy jednak, że szkolenia zostały zrealizowane. Głównym wskaźnikiem były potrzeby ludności poszczególnych sołectw. Wynikały również ze zgłoszeń poszczególnych grup społecznych. Wszystkie szkolenia były realizowane w trybie 4 dni po 4 godziny (16 godzin) lub w ramach potrzeb w trybie 3 dni w tym: 2 dni po 5 godzin, jeden dzień 6 godzin) czyli łącznie 16 godzin. Wybór ścieżki  przez instruktora został dokonywany na podstawie oczekiwań uczestników szkolenia. Zrealizowaliśmy szkolenia w Gminie Oświęcim w liczbie 5 modułów. Nie było zainteresowania modułem: Rolnik w sieci oraz Mój biznes w sieci. Zrealizowaliśmy 22 szkolenia w obszarze kompetencji cyfrowych, 352 godziny szkoleń. Osiągnęliśmy rezultaty: przeszkoliliśmy 264 osoby, w tym 30 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 25-74 lat. Osoby podniosły swoje kompetencje cyfrowe (monitoring: listy obecności na szkoleniach, ankiety ewaluacyjne w trakcie szkoleń, deklaracje przystąpienia do projektu, dokumentacja fotograficzna, oświadczenia osób z niepełnosprawnością na podstawie dokumentacji orzeczeń o niepełnosprawności lub dokumentów równoważnych.

 

Nazwa

 

Liczba planowanych szkoleń

 

Liczba zrealizowanych szkoleń –  22 szkolenia (ogółem)

Rodzic w Internecie

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

4

Mój biznes w sieci

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

0

Moje finanse i transakcje w sieci

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

8

Działam w sieciach społecznościowych

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

1

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

3

Rolnik w sieci

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

0

Kultura w sieci

Opis jak wyżej – nie wskazano liczby

6

 

 

Miejsce prowadzenia szkoleń

Szkolenia realizowane były w 8 miejscach na terenie gminy Oświęcim  i w jednym miejscu na terenie miasta Oświęcim – (ogółem 9 miejsc szkoleń)

 

Miejsca gminne szkoleń:

 1. Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim;
 2. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince, ul. Szkolna 19, 32-600 Oświęcim;
 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu, Aleja Ogrodowa 2, 32-600 Oświęcim;
 4. Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej, ul. Wadowicka 85, 32-600 Oświęcim;
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim;
 6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy, ul. Józefa Suskiego 53, 32-600 Oświęcim;
 7. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim;
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach, ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim

Miejsce szkolenia osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Oświęcim:

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 125, 32-600 Oświęcim

Wszystkie miejsca szkoleń zostały wybrane w taki sposób, by objąć swoim zasięgiem cały teren gminy i ułatwić wszystkim dotarcie na szkolenia m.in. rodzicom uczniów i osobom niepełnosprawnym w tym: dla niepełnosprawnych (siedziba: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 125, 32-600  Oświęcim). Miejsca szkoleniowe wyposażone w sale umożliwiające komfortową pracę w grupach po 12 osób, dostęp do światła dziennego oraz dostęp do Wi-Fi.

Ze względu na ułatwienie uczestnictwa w  szkoleniach z kompetencji cyfrowych osób niepełnosprawnych, umożliwiliśmy im szkolenia w ich siedzibie jw.

 

Sprawozdanie z działań na rzecz promocji projektu

W ramach projektu przeprowadzono promocję w trybie ciągłym, powiązaną ściśle z procesem rekrutacji.

 1. Zamówiono i wydrukowano ulotki, plakaty i banery, które umieszczone zostały w budynkach instytucji publicznych, tj.: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince, Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Grojcu, Urzędzie Gminy Oświęcim, Ośrodku Pomocy Społecznej z/s w Grojcu, Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, szkołach podstawowych i przedszkolach gminnych i innych;
 2. umieszczono plakaty w punktach o dużej frekwencji, tj.: w: sklepach, aptekach, tablicach ogłoszeń przykościołach i ośrodkach zdrowia;
 3. umieszczono plakaty w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz rozdano rodzicom ulotki promujące projekt na spotkaniach organizowanych w szkołach i przedszkolach gminnych;
 4. poinformowano wiernych o projekcie w lokalnej parafii oraz na  zebraniach wiejskich w sołectwach Gminy Oświęcim;
 5. zamieszczono informację o projekcie na stronach internetowych Gminy Oświęcim oraz w prowadzonych przez gminę mediach społecznościowych, na stronach internetowych szkół i przedszkoli gminnych, Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim;
 6. ogłoszono informację promującą projekt grantowy w lokalnej prasie.
 7. Zamieszczono filmik na stronie internetowej CUW i Gminy Oświęcim promujący projekt e-Xtra Kompetentni

link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=96Syohu15EQ&feature=youtu.be

 

Uczestnicy projektu wypełniali deklaracje przystąpienia do projektu zawierającą:

 1. oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu: wiek, zamieszkanie na terenie Gminy Oświęcimoraz wypełniali stosowne oświadczenia osoby, które zamieszkiwali poza gminą Oświęcim, a uczestniczące w szkoleniach;
 2. osoby z niepełnosprawnościami przedstawiali orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i wypełniali oświadczenie;
 3. składali oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych zgodne z RODO w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu.

Dodatkowo zapewniliśmy prawidłową informację na temat współfinansowania projektu poprzez:

 1. prawidłowe oznakowanie plakatów i ulotek;
 2. informację o współfinansowaniu projektu na stronie Gminy Oświęcim, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim oraz w szkołach, w których realizowany był projekt;
 3. rollup z informacją o projekcie,rozstawiany był przy okazji każdego szkolenia;
 4. tabliczki informacyjne zostały zamieszczone przed wejściem do sal szkoleniowych, gdzie realizowano projekt.
 5. Banner był zamieszczany w miejscu realizacji szkolenia e-Xtra Kompetentni, na bieżąco.
 6. Zakupiliśmy 264 pendrive. Uczestnik szkolenia otrzymywał pendreiv na zakończenie każdego modułu projektu e-Xtra Kompetentni w miejscu realizacji szkolenia zgodnie z obowiązującym harmonogramem szkoleń.

Każdy pendrive uczestnika szkolenia, zawierał dokumentację zdjęciową oraz materiały wypracowane przez uczestnika szkolenia.

 1. Instruktorzy szkoleń na zakończenie szkolenia, wręczali uczestnikom szkoleń certyfikaty z nabycia kompetencji cyfrowych. Certyfikat promował i zachęcał do korzystania ze szkoleń e-Xtra Kompetetni.

 

W przypadku problemów z rekrutacją kontaktowaliśmy się z organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz lub zrzeszają osoby z naszej grupy docelowej, takimi jak: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince, Radą  Rodziców szkół i przedszkoli gminnych, Klubem  emerytów i rencistów z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Oświęcim, Gminną Biblioteką Publiczną w Grojcu, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z poszczególnych sołectw oraz Dyrektorami szkół i przedszkoli gminnych.  Ponawiali ogłoszenia w prasie lokalnej „Oświęcimska GMINA” bezpłatnie kolportowanej wśród mieszkańców oraz zamieszczaliśmy ogłoszenia o Projekcie na stronie internetowej Gminy Oświęcim, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

W przypadku większej liczby chętnych na dany moduł szkolenia, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydowała niepełnosprawność uczestnika oraz data wpływu deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Promocja odbywała się szczególnie, przez Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwach Gminy Oświęcim. Najbardziej oblegana grupa na szkoleniach to osoby w wieku 44-64 lat, które uczestnicząc w szkoleniach nauczyły się obsługi podstawowych usług e-administracji, profilu zaufanego oraz nabyły umiejętności  składania dokumentacji do Urzędów elektronicznie.

Promocja  projektu  również przez koordynatora projektu e-Xtra kompetentni w Gminie Oświęcim była dokonywana na bieżąco. Nabór uczestników przez instruktorów szkoleń projektu e-Xtra Kompetentni. Wspomagali  w promocji dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim. Współpracowali i promowali projekt, zachęcając do zapisów na szkolenia rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, dziadków, babcie i innych mieszkańców danej miejscowości jak również spoza i z innych gmin.

 

Osoby prowadzące szkolenia (instruktorzy)

Instruktorzy gminni do realizacji szkoleń rekrutowani byli wyłącznie z terenu gminy.

Nabór instruktorów został dokonany zgodnie z procedurami określonymi w umowie. Ogłoszenia o naborze zostały przedstawione na stronie internetowej CUW i Gminy Oświęcim.

Osoby te posiadały co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, spełniali wymagania  określone w standardach do konkursu.

Instruktorzy szkoleń e-Xtra Kompetentni:

 1. Cecylia Stokłosa - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy - nauczycielka informatyki;
 2. Przemysław Dziedzic - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku - nauczyciel informatyki

Instruktorzy gminni nabyli dodatkowe kompetencje dydaktyczne w trakcie szkoleń przygotowawczych do realizacji projektu oraz w trakcie dodatkowych sesji doradczych z trenerami ze strony Operatora. Instruktorzy nabyli umiejętności w zakresie prowadzonych metod szkolenia osób dorosłych w temacie kompetencji cyfrowych, uzyskali wiedzę i umiejętności w jaki sposób nauczać wykorzystując obowiązujące scenariusze szkoleń. Gmina nie tylko zyskała dodatkowy sprzęt komputerowy, zakupiony w trakcie projektu, ale także kadrę , która jest przeszkolona i gotowa do realizacji szkoleń w przyszłości. Będziemy wykorzystywać ten kapitał ludzki w trakcie kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, albo projektów realizowanych ze środków gminy. Gmina ma szansę w dalszym ciągu dbać o wysoki poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców.

 

Koordynatorzy projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim:

 • w okresie od IX/2018 -XII/2018– mgr Halina Musiał, mgr Violetta Korczyk
 • w okresie od I/2019 – XI/2019 - mgr Violetta Korczyk

 

Realizatorem projektu  e-Xtra Kompetentni w imieniu Gminy Oświęcim była jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, które realizuje szereg zadań statutowych na podstawie Uchwały Rady Gminy Oświęcim i nie zatrudnia pracownika ds. funduszy zewnętrznych.

Koordynator projektu e-Xtra Kompetentni odpowiedzialny był za:

 • prawidłową realizację projektu;
 • nadzór nad harmonogramem projektu;
 • przygotowanie umów z wykonawcami i instruktorami;
 • prawidłowy zakup sprzętu w projekcie;
 • promocję projektu, zakup materiałów promocyjnych;
 • zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu;
 • logistykę związaną z rekrutacją i doborem sal szkoleniowych w szkołach, w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika projektu i jego niepełnosprawności;
 • współpracę z dyrektorami szkół podstawowych, w których był realizowany projekt;
 • monitorowanie na bieżąco zadań projektu;
 • sporządzanie bieżących informacji dotyczących projektu e-Xtra Kompetentnii zamieszczanie w okresie realizacji projektu na stronie internetowej CUW;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim.

Personel wsparcia projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim:

 • w okresie od IX/2018 do XI/2019 – mgr Katarzyna Huczek

Odpowiedzialny był za:

 • obsługę księgową projektu oraz jego rozliczenie.

Zakupiony sprzęt komputerowy. Informacja o podmiocie, który otrzymał sprzęt po zakończeniu projektu

 

Sprzęt komputerowy  został zakupiony na podstawie wyboru zgodnie z zamieszczonym zaproszeniem ofertowym na BIP na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sprzęt zakupiony w ramach grantu spełnił  wymogi określone  w  "Wytycznych dla zakupu sprzętu  w projekcie", opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w trzecim konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 3.1. W ramach projektu zakupiono sprzęt, który szczegółowo został przedstawiony w zarządzeniu nr 231/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 06.12.2019r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych, w którym to zostały przedstawione zakupy oraz przekazanie ich do poszczególnych jednostek jst . (Zarządzenie Nr 231/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 06.12.2019r.)

Sprzęt ten został przekazany w równej ilości do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku i do Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego  we Włosienicy. Drukarkę - urządzenie wielofunkcyjne, które wykorzystywaliśmy do realizacji zadań szkoleniowych w ramach projektu e-Xtra Kompetentni, przekazaliśmy Szkole Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy.

Zakupiono w ramach projektu:

1. Laptop LENOWO Yoga 500 – 12 szt. w tym : Licencje na system WINDOWS  

    10 Home – 12 szt.

2. Licencje – Microsoft Office STD 2019 – 12 szt

3. Torba Nylonowa do NOTEBOOKA 17” WENGERLEGACY (ilość wsadu na 3  

    laptopy – 4 szt.

4. Drukarka (Urządzenie wielofunkcyjne) BROTHER DCP- T510W – 1 szt.

5. Specjalistyczna Klawiatura dla niepełnosprawnych- BIG LEYS LX – 2 szt.

6. Lupa LED – lupa szkło powiększające ekran dla niepełnosprawnych – 2 szt.

 

Przekazano:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim:

a) Laptop LENOWO Yoga 500 – 6 szt. w tym : Licencje na system WINDOWS   

    10 Home – 6 szt.

b) Licencje – Microsoft Office STD 2019 – 6 szt

c) Specjalistyczna Klawiatura dla niepełnosprawnych- BIG LEYS LX – 1 szt.

d) Torba Nylonowa do NOTEBOOKA 17” WENGERLEGACY (ilość wsadu na 3 laptopy) – 2 szt.

 

2.Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy, ul. Józefa Suskiego 53, 32-600 Oświęcim:

a) Laptop LENOWO Yoga 500 – 6 szt. w tym : Licencje na system WINDOWS   

    10 Home – 6 szt.

b) Licencje – Microsoft Office STD 2019 – 6 szt

c) Specjalistyczna Klawiatura dla niepełnosprawnych- BIG LEYS LX – 1 szt.

d) Torba Nylonowa do NOTEBOOKA 17” WENGERLEGACY (ilość wsadu na 3 laptopy) – 2 szt.

e) Drukarka (Urządzenie wielofunkcyjne) BROTHER DCP- T510W – 1 szt.

Dodatkowo przekazano Szkole Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy Tablice Flipchart- rodzaj kosztu dotyczył Organizacji szkoleń.

 

Informacje dodatkowe

Zadeklarowano przeszkolenie 264 osób w tym 30 osób z niepełnosprawnościami. Deklarowana wartość osób w wieku 25-34 lata wyniosła we wniosku aplikacyjnym 80 osób. Jednak osoby te nie były zainteresowane szkoleniami z kompetencji cyfrowych w Gminie Oświęcim. Przeszkoliliśmy tylko osób 21 w tej grupie wiekowej.

Grupa zadeklarowana osoby w wieku 35-43 lata wynosiła 100 osób. Przeszkoliliśmy tylko 37 osób. Ta grupa wiekowa również nie cieszyła się zainteresowaniem, pomimo promocji i zachęcania do udziału w szkoleniach. Grupa wiekowa zadeklarowana osoby w wieku 44-64 lat to liczba 50 osób. Przeszkolono 154 osoby w Gminie Oświęcim. W tej grupie to osoby należące do Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Oświęcim. Grupa oblegała warsztaty szkoleniowe z kompetencji cyfrowych. Panie uczyły się podstawowych kompetencji cyfrowych, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego. Osoby zadeklarowane w wieku powyżej 65 lat to liczba 34 osoby. Gmina Oświęcim wyszkoliła 52 osoby z tej grupy wiekowej. Ta grupa była zainteresowana szkoleniami. Chętnie podejmowała naukę z kompetencji cyfrowych. To emeryci i renciści, których jest wysoka liczba w Gminie Oświęcim.

Młodzież uczy się podstawowych usług e-administracji już w szkole, dlatego grupa wiekowa 25-34 lata, 35-43 lata, nie była, aż tak licznie zainteresowana szkoleniami jak grupy  44-64 lat i powyżej 65 lat. Te grupy wiekowe, nadrobiły brak umiejętności z kompetencji cyfrowych. Obecnie samodzielnie składają dokumentację do Gminy Oświęcim za pomocą profilu zaufanego. Potrafią samodzielnie założyć e-PUAP, prowadzić swój blog jak również załatwiać sprawy systemem elektronicznym.

Wskaźnik uzyskany w wyniku szkoleń mieszkańców Gminy Oświęcim i z innych Gmin:

Grupa osób w wieku 25-34 lata – 26,25%

Grupa osób w wieku 35-43 lata  - 37%

Grupa osób w wieku 44- 64 lat  - 308%

Grupa osób w wieku powyżej 65 lat – 152,94%

 

WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW PRODUKTU

 

Lp.

Wskaźnik

Deklarowana wartość

Wartość zrealizowana

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu

264

264

W tym:

1.

Osoby niepełnosprawne

30

30

2.

Osoby niepełnosprawne  - Kobiety

15

19

3.

Osoby niepełnosprawne  - Mężczyźni

15

11

4.

Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

16

12

5.

Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Kobiety

8

8

6.

Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Mężczyźni

8

4

Grupa docelowa przedsięwzięcia – podział ze względu na wiek

7.

Osoby w wieku 25-34 lata

80

21

8.

Osoby w wieku 35-43 lata

100

37

9.

Osoby w wieku 44-64 lata

50

154

10.

Osoby powyżej 65 lat

34

52

 

 

HARMONOGRAM FINANSOWO - RZECZOWY PROJEKTU

 

Rodzaj kosztu

Koszt planowany (zł)

Faktycznie poniesiony koszt (zł)

 

I    Sprzęt komputerowy

42.326,00

39.899,40

II   Wynagrodzenia instruktorów

52.800,00

52.800,00

III  Organizacja szkoleń

17.900,00

14.508,92

IV  Promocja

10.287,00

5.702,92

V   Administracja i zarządzanie projektem

24.450,00

23.968,49

Koszty realizacji projektu ogółem (suma pozycji od I do V)

147.763,00

136.879,73

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim:

 • mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim - Zatwierdzająca
 • mgr Violetta Korczyk- Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim - Sporządzająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi