Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, ogłasza przetarg nieograniczony

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, ogłasza przetarg nieograniczony

na „Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi, polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. (z wyłączeniem miesiąca lipca 2021 r.) ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,m,337691,2020.html

 

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)

 

(-) mgr Violetta Korczyk
Zastępca Dyrektora CUW
(osoba sporządzająca)

Tagi