Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

 

Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)

2. Obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 1. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zwroty kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

Zgodnie z w/w przepisami kwota zwracana rodzicom lub opiekunom będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego zaprezentowanego poniżej, który określa koszt jednorazowego przewozu:

 

Koszt = ( a - b)* c  * d/100                                                                                    

gdzie:                                                                                                                                                                    

  a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;

 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca  pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a;

 

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Oświęcim określa na każdy rok szkolny Rada Gminy Oświęcim, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa na stacjach występujących na terenie gminy);

 

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (dane z książki pojazdu danego modelu, cyklem mieszanym).

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem, a rodzicami.

 

Wójt zawiera z rodzicami umowę, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

 

Sposób załatwienia sprawy: dotyczy: Dowóz zorganizowany (w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt.1) ustawy z dni 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych Dziennik Ustaw Nr 2019  z dnia 24 października 2019 r.):

Rodzic/opiekun prawny składa komplet dokumentów do  Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim pokój nr 2 (Dziennik podawczy) wraz z niezbędnymi załącznikami: (tel. 33-842-95-60).

 

 • Wniosek o bezpłatny dowóz dla ucznia niepełnosprawnego wraz załącznikami tj.

Lp.

Nazwa załącznika

1

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

2

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

3

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka

(oryginał)

4

Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)

 

Dokumenty w sprawie dowozu zorganizowanego dla ucznia niepełnosprawnego, należy złożyć do dnia 24 maja 2021 r. (wniosek wraz z załącznikami j. w)

 

Dotyczy: Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych:

Jeżeli rodzic/opiekun prawny zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu dowożenie własnym samochodem do szkoły/ placówki może otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia  na  zasadach określonych w umowie zawartej z wójtem.

Rodzic/opiekun prawny składa komplet dokumentów do  Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim pokój nr 2 (Dziennik podawczy) wraz z niezbędnymi załącznikami (tel. 33-842-95-60).

 

 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły, ośrodka wraz załącznikami

 

Lp.

Nazwa załącznika

1

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

2

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

3

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka

(oryginał)

4

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu używanego do przewozu.

 

Dokumenty w sprawie wniosku na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 r. (wnioski wraz z załącznikami złożone po tym terminie będą rozpatrywane na bieżąco).

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie składania wniosków:

 1. mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
  tel: (033) 842-95-64
 2. mgr Violetta Korczyk - Z-ca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim
  tel.: (033) 842-95-64,                                               
  e-mail: v.korczyk@cuw.gminaoswiecim.pl

Uwaga:

Uchwała Rady Gminy  -  ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oświęcim rok szkolny 2021- 2022 - będzie podjęta końcem czerwca 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania (dojazd transportem zbiorowym):

 1. Wniosek dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

 

Dokumenty do pobrania (zwrot kosztów dowozu samochodem osobowym

 1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka. 

 

Uwaga:

Informujemy, że pod wnioski na dowóz zorganizowany i zwrot kosztów dowozu należy składać aktualne zaświadczenia ze szkół i przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych informujące, że dziecko zostało przyjęte od dnia 01 września 2021 r, lub nadal będzie uczęszczać od dnia 01 września 2021 r.

 

 

                                                                       (-) mgr Agata Michalska

                                                                       Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

 

                                                                       (-) mgr Violetta Korczyk

                                                                       Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

Tagi