Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu.

Postępowanie dostępne jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20b4ddc1-5f91-444e-9bd4-a5ed36426c8b
 

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)

 

(-) mgr Violetta Korczyk
Zastępca Dyrektora CUW
(osoba sporządzająca)

Tagi