Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką Znak sprawy: CUW.PN.1.2021

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została złożona żadna oferta.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20b4ddc1-5f91-444e-9bd4-a5ed36426c8b

Tagi