Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych

 

Samorzadowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul.Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) w trybie Wolnej ręki, o którym mowa  w art. 305  pkt 2) ustawy Pzp, na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką.
 
Ogłosenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne na stronie postęowania miniPortalu pod linkiem:
 
 (-) mgr Agata  Michalska 
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)
Tagi