Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: CUW.PN.1.2022

 

I INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - link do miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e28ee52-abd6-439c-bf81-14509fc3ced7

 

Tagi