Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz dodatkowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu.

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d914d917-ad85-4ec1-89b4-6331df077ef7

 

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)

 

(-) mgr Violetta Korczyk
Zastępca Dyrektora CUW
(osoba sporządzająca)

Tagi