„JUŻ PŁYWAM” edycja 2023

 

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2023

MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

W małopolskim projekcie nauki pływania pn.”Już pływam” 2023 wzięło udział 60 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim. Nauka pływania była realizowana na Krytej pływalni „MOSIR” w Oświęcimiu, ul. Chemików 2.

 

Beneficjent:

 

Gmina Oświęcim

 

Realizator:

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:        

 

Termin realizacji zgodny z zawartą umową I/404/SI/673/2023                                  

„Już pływam” edycja 2023 w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

 

od 1.05.2023 r. do 29.12.2023 r.

 

Czas realizacji:

 

od 25.09.2023 r. do 27.10.2023 r.

 

Ostateczny koszt:

 

39.635,20

 

Źródło finansowania:  

 

 48,90 %   -       19 380,00 zł  Województwo Małopolskie

 51,10 %    -      20.255,20 zł środki własne Gminy Oświęcim

 

Kwota dofinansowania:

 19 380,00 zł

 

Opis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresaci projektu:

Uczniowie szkół podstawowych z klas II-III nieumiejący pływać.

 

Cel projektu:

 • nabycie podstawowych umiejętności pływackich;
 • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa korzystania  z różnego rodzaju zbiorników wodnych;
 • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
 • zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
 • upowszechnienie kultury fizycznej służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
 • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Podstawowe koszty rodzajowe, bezpośrednio związane  z realizacją  nauki pływania w Gminie Oświęcim:

 • wstęp na krytą pływalnię;
 • wynagrodzenia instruktorów;
 • wynagrodzenia opiekunów;
 • transport;
 • ubezpieczenie.

Warunki konieczne przy realizacji projektu:

 1. jeden kurs nauki pływania obejmował 20 wejść jednego uczestnika projektu na krytą pływalnię;
 2. 20 godzin lekcyjnych lub zegarowych, obejmujących grupy maksymalnie 15–sto osobowe, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach;
 3. minimum 50% wartości projektu musiało pochodzić z budżetu gminy (wkład własny gminy na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania) i niezbędnych do jego przeprowadzenia. 

Zajęcia zorganizowano dla 60 uczniów klas II-III szkół podstawowych Gminy Oświęcim, w tym:

 • 6  uczniów -  ze Szkoły Podstawowej w Babicach;
 • 11  uczniów -  z SP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezince;
 • 15 uczniów -  ze Szkoły Podstawowej w Grojcu;
 •  6 uczniów -  ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej;
 •  5 uczniów -  ze Szkoły Podstawowej we Włosienicy;
 •  2 uczniów -  z SP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Harmężach.
 • 15 uczniów  - ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu.
 • 0 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku- pisemnie zrezygnowała z udziału w projekcie „Już Pływam- edycja 2023)

 

Zajęcia nauki pływania były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania na Krytej pływalni MOSIR” w Oświęcimiu, ul. Chemików 2.

Dzieci były dowożone na pływalnię przez Firmę Usług Transportowych s.c. Barbara  i Wiesław Sporysz z Grojca, ul. Kazimierza Jagielończyka 5, 32-615 Grojec, zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu dzieci z poszczególnych szkół, stanowiącym załącznik do zawartej  umowy. Trasa dowozu obejmowała szkołę - pływalnię - szkołę. W programie zajęcia prowadziło 6 wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania z Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu, ul. Genarała J. Bema 1A, 32-600 Oświęcim na podstawie zawartej z WOPR umowy wg ustalonego harmonogramu zajęć, który stanowił załącznik do zawartej umowy.

Opiekę w autobusach i szatniach sprawowało 5 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie „Już pływam” 2023, zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem wyjazdów uczniów na Krytą pływalnię „MOSIR” w Oświęcimiu, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim. Wyszczególniono z liczby uczestników projektu 60, 6 grup szkoleniowych. Każda grupa stanowiąca max 15 uczniów, miała zapewnioną opiekę przez jednego nauczyciela – opiekuna. Zorganizowano łącznie 6 grup szkoleniowych po 10 osób  w każdej grupie. Na każdą z grup przeznaczono 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Kursy  realizowane były w miesiącach: wrześniu i październiku. Na koniec każdego kursu odbył się pokaz zdobytych umiejętności pływackich. Każdy uczeń został poinstruowany o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz akwenach otwartych.

 

Dzieci były dowożone na pływalnię przez Firmę Transportowo-Usługową s.c. Barbara i Wiesław Sporysz z siedzibą w Grojcu, zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu dzieci z poszczególnych szkół. Trasa dowozu obejmowała szkołę – pływalnię – szkołę. W programie zajęcia prowadziło 6 wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. Opiekę w autobusach i szatniach na krytej pływalni sprawowało 5 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie „Już pływam” 2023. Każda grupa miała zapewnioną opiekę przez jednego nauczyciela – opiekuna. Opiekun przypadał na max 15 osób w grupie. Zorganizowano łącznie 6 grup szkoleniowych po 10 osób w każdej grupie. Na każdą  z grup przeznaczono 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Kursy realizowane były w miesiącach: wrześniu i październiku 2023 r. Na koniec każdego kursu  odbył się pokaz zdobytych umiejętności pływackich. Każdy uczeń został poinstruowany  o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz akwenach otwartych.

Na kursach uczniowie zrealizowali następujące założenia:

 1. Opanowali podstawowe czynności w wodzie – zaznajomili się ze środowiskiem wodnym, poznali ćwiczenia wypornościowe, poznali ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach orazw pozycji na piersiach;
 2. Uczniowie poznali zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach zamkniętych (pływalniach), jak i na wodach otwartych, zapoznali się z oznakowaniem jakie znajduje się na obszarach wodnych, zostali ostrzeżeni o niebezpieczeństwie podczas brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności.
 3. Każdy uczestnik kursu nauczył się zanurzać głowę w wodzie, wypuszczać powietrze do wody jako umiejętność niezbędną do dalszej nauki pływania.
 4. Pomimo, że dzieci były zaopatrzone w okulary do pływania, uczone były otwierania oczu pod wodą, aby w przypadku defektu pływackiego, posiadały doskonałą orientację terenu, a także kontrolowały i korygowały błędy podczas pociągnięcia pod wodą;
 5. Uczniowie opanowali nabieranie powietrza oraz wydychanie powietrza pod wodąw pływaniu poszczególnymi stylami(z tym elementem było najwięcej trudności). Nie każdy uczestnik kursu opanował na zadowalającym poziomie technikę oddechów przy pływaniu kraulem, czy też stylem klasycznym, jednakżezaznaczyć należy, że zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę do samodoskonalenia się;
 6. Podczas nauki pływania uczniowie opanowali ćwiczenia wypornościowe, nauczyli się leżenia na wodzie w pozycji na piersiach oraz w pozycji na plecach. Uczniowie najpierw uczyli się leżenia przy ścianie basenu, następnie z deską z pomocą prowadzącego nauki leżenia ze współćwiczącym. W ostatnim etapie uczniowie samodzielnie kładli się na wodzie;
 7. Po opanowaniu leżenia na wodzie uczniowie uczyli się z powodzeniem poślizgu po odbiciu od ściany w pozycji na plecach, a następnie w pozycji na piersiach. Trochę trudności mieli z wydmuchiwaniempowietrza do wody podczas poślizgu;
 8. Uczniowie uczyli się skoków do wody na nogi, oraz wślizgu do wody z obrzeża. Przestrzegano uczniów przed skokami do wody na głowę, gdyż jest to element trudny,a przede wszystkim przy braku odpowiednich umiejętności może doprowadzić do nieprzyjemnego w skutkach wypadku;
 9. Po opanowaniu leżenia na wodzie oraz poślizgów uczniowie uczyli się pracy napędowej nóg do kraula oraz stylu grzbietowego. Zdecydowanie łatwiej było opanować umiejętność pracy nóg pływając deską. Problemem było utrzymanie odpowiedniej pozycji ciała;
 10. Po opanowaniu pracy nóg do kraula i stylu grzbietowego kolejną czynnością była nauka pracy ramion do kraula i do grzbietu. Najwięcej trudności uczniowie mieliz opanowaniem oddechu przy pływaniu ramionami do kraula. Nie wszyscy uczestnicy kursu opanowali tę umiejętność;
 11. Uczniowie w zadowalającym stopniu opanowali umiejętność pływania stylem grzbietowym. Można było z powodzeniem zadać ćwiczenia koordynacyjne;
 12. W pływaniu kraulem duże problemy uczestnicy mieli z oddechem co trzy ruchy ramion z prawej i lewej strony oraz skoordynowanie pracy ramion i nóg. Duża grupa uczniów jednakże potrafiła przepłynąć odcinek 25 metrów kraulem z oddechem na bok;
 13. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas rozmów z dziećmi często padały deklaracje, że teraz częściej wspólnie z rodzicami będą odwiedzać kryte pływalnie oraz otwarte akweny wodne, a także spędzać wolny czasnad wodą.

 

Założenia projektu „Już pływam” 2023 r. zostały osiągnięte:

 • zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływania;
 • poprawa bezpieczeństwa na pływalniach lub basenach odkrytych;
 • rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

 Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

 

 

 

Tagi

GALERIA