Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

 

Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

2. Obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

       3.  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna    do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Sposób załatwienia sprawy:

dotyczy : Dowóz zorganizowany (przetarg nieograniczony):

 

Rodzicopiekun/opiekun prawny składa komplet dokumentów do  Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim - tel. 33-842-95-60, pokój nr 2 (Dziennik podawczy) wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • Wniosek o bezpłatny dowóz dla ucznia niepełnosprawnego wraz załącznikami tj.

Lp.

Nazwa załącznika

1

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

2

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

3

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka (oryginał)

4

Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)

 

 

Dotyczy: Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych:

Jeżeli rodzic/opiekun prawny zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu dowożenie własnym samochodem do szkoły/ placówki może otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia  na zasadach określonych w umowie zawartej z wójtem.

Zgodnie z przepisami kwota zwracana rodzicom lub opiekunom będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego zaprezentowanego poniżej, który określa koszt jednorazowego przewozu:

Koszt = ( a - b)  x   c
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a;
c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. Wójt zawiera z rodzicami umowę, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły, ośrodka wraz załącznikami

 

Lp.

Nazwa załącznika

1

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

2

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

3

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka (oryginał)

4

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu używanego do przewozu.

 

Rodzic/opiekun/opiekun prawny składa komplet dokumentów do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim pokój nr 2 (Dziennik podawczy) wraz z niezbędnymi załącznikami:(tel. 33 842-95-60)

Dokumenty dotyczące wniosku o dowóz zorganizowany należy złożyć do 20 maja 2024 r., natomiast na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych należy złożyć do 28 czerwca 2024 r.

 

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr LVI/467/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Oświęcim, z uwzględnieniem przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 1. Wniosek dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
 2. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka. 
 

 

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie składania wniosków:

 1. mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
  tel.: (33) 842-95-64
 2. mgr Violetta Korczyk - Z-ca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim
  tel.: (33) 842-95-64,                                               
  e-mail: v.korczyk@cuw.gminaoswiecim.pl

 

 

Tagi